7252 Sayılı Kanun'un İstihdama İlişkin Düzenlemeler

7252 Sayılı Kanun'un İstihdama İlişkin Düzenlemeler

  • 5 Ağustos 2020
  • Libra YMM Editör Ekibi

Söz konusu Kanun ile;

  • Özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde, sosyal güvenlik primlerinin sigortalı ve işveren paylarının tamamının üç ay süreyle işsizlik Sigortası Fonundan karşılanması sağlanmıştır. Ayrıca, kısa çalışma uygulamasının uzatılmasına ilişkin mevcut yetki yeniden düzenlenmiştir.

  • İşten çıkarma yasağı düzenlemesinin 30.06.2021 tarihine kadar uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiş ve uygulamaya dair istisnai hallerde değişiklik yapılmıştır,

  • 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmün yürürlüğü 31/12/2023 tarihine ertelenmiştir.

1) İşyerinde kısa çalışmadan haftalık normal çalışma sürelerine dönüşte SGK Prim desteği

Bu Kanunun 4 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 26 ncı madde uyarınca; Geçici 23 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

Buna göre toplam yararlanabilecek en yüksek destek tutarı:

Prime esas kazanç alt sınırı (30 günlük)

2.943,00

SSK İşçi (% 14)

412,02

İşsizlik İşçi (% 1)

29,43

SSK İşveren (% 15,5)*

456,16

İşsizlik İşveren (%2)

58,86

Faydalanılanılabilecek toplam tutar:

956,47

*SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.

Nakdi ücret desteği kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, işveren söz konusu sigortalı için birinci fıkra kapsamındaki destekten ilgili fıkrada belirtilen süreler ve şartlarla yararlandırılacaktır.

Bu kapsamda, işverene her bir ay için sağlanacak destek süresi;

  • Kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının, kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını,

  • Nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını

geçemeyecektir.

Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaklar.

Cumhurbaşkanı, yukarıda belirtilen 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili kılınmıştır.

2) İşten çıkarma yasağı düzenlemesinde süre uzatımı

Bu Kanunun 5 inci maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre, İşten çıkarma yasağı düzenlemesinin 30.06.2021 tarihine kadar uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiş ve uygulamaya dair istisnai haller genişletilmiştir.

“Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.)

Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.(1)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.”

3) 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi

Bu Kanunun 10 uncu maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmün yürürlüğü 31/12/2023 tarihine ertelenmiştir.